سرور

هتل اسکان

تاریخ پروژه: تیر ماه 1391
شرح خدمات: تجهیزات شبکه، تامین سیستم برق اضطراری -UPS، پیاده سازی شبکه وایرلس و راه اندازی ... جزئیات پروژه