مراکز آموزشی

حوزه علمیه صدر

تاریخ پروژه: مهر ماه 1389
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه و نوت بوک، تامین تجهیزات شبکه و پیاده سازی شبکه ... جزئیات پروژه