شرکت ها

شرکت سانا عایق

تاریخ پروژه: خرداد ماه 1393
شرح خدمات: تامین تجهیزات شبکه و پشتیبانی رایانه ها، شبکه پسیو و اکتیو، تامین تجهیزات برق ... جزئیات پروژه