سازمان ها

وزارت کشور

تاریخ پروژه: خرداد ماه 1388
شرح خدمات: اجرا الکترونیک انتخابات و پشتیبانی از ۴۰۰ خط اینترنتی در شعبات شهرستان ری ... جزئیات پروژه